SMARTPCB88 | Làm mạch in | Địa chỉ làm mạch in | Mạch in PCB

Thiếc hàn chất lượng cao và chất lượng thấp

- Cheap solder, it's Not 60/40 alloy, maybe 10/90 or other alloy for reduce cost
- Some good brands : Asahi, Electroloy, Lodestar, Mechanic, Kester, ...
*** Video by Androkavo