SMARTPCB88 | Làm mạch in | Địa chỉ làm mạch in | Mạch in PCB

Hướng dẫn xuất Gerber từ Altium Designer

Bước 1: Đặt tọa độ 0 cho mạch

Kết quả:

Bước 2: Xuất Gerber: File -> Fabrication Outputs -> Gerber Files

Bước 3: Xuất file lỗ khoan (Drill): File -> Fabrication Outputs -> NC Drill File (Như hình bên dưới)

Bước 4: Copy toàn bộ các file trong thư mục [Project Outputs for ...] (bao gồm cả file .txt – file lỗ khoan) gửi cho chúng tôi theo địa chỉ: smartpcb88@gmail.com