SMARTPCB88 | Làm mạch in | Địa chỉ làm mạch in | Mạch in PCB

Hướng dẫn xuất Gerber từ phần mềm EAGLE

1: Khởi động phần mềm EAGLE: Start -> All programs -> EAGLE Layout Editor-> EAGLE

Giao diện chính của phần mềm EAGLE:

2. Cách xuất file:
Đặt gốc toạ độ cho mạch
Chọn: View -> Mark

Sau đó nhấp chữ thập vào điểm chọn làm điểm gốc.

Sau khi chọn điểm gốc xong chúng ta bắt đầu xuất file gerber
Chọn: File -> CAM Processor.


Một cửa sổ thiết lập được hiện lên.

Mỗi lần xuất file, Eagle chỉ xuất được một lớp sang Gerber, vậy ta muốn xuất bao nhiêu lớp thì phải xuất bấy nhiêu lần.
Cột bên phải Layer là các lớp để ta chọn xuất ra.
Selection là lựa chọn, thực chất chính là tên được lưu của lớp ta xuất ra.
Device chọn Gerber_RS274X nếu lớp chọn muốn xuất ra gerber, chọn Excellon nếu lớp chọn là file khoan của bản mạch.
Sau khi chọn xong ta nhấn Processs Section.
Các lớp của Eagle được ký hiệu như sau:
Top: Đường mạch lớp TOP
Bottom:  Đường mạch lớp BOTTOM
Tstop: Phủ sơn lớp TOP
Bstop: Phủ sơn lớp BOTTOM
Drill: Lỗ khoan