SMARTPCB88 | Làm mạch in | Địa chỉ làm mạch in | Mạch in PCB

Hướng dẫn xuất Gerber và Drill từ Orcad

1. Đặt tọa độ 0

2. Cấu hình xuất Gerber: Options -> Post Process Settings

Chọn lớp cần xuất, nhấn Properties, cho phép xuất

3. Xuất Gerber Auto -> Run Post Processor hoặc bấm chuột phải rồi chọn run post processor

4. Copy tất cả các file vừa xuất, nén lại file rar rồi gửi đến cho chúng tôi